תנאי שימוש

כללי
מדינת ישראל, באמצעות רשות התקשוב הממשלתי – יחידת ממשל זמין (להלן: המשרד) מציע שימוש באתר מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן: האתר) בכפוף לתנאים הבאים (להלן: תנאי השימוש). המשרד רשאי לשנות את תנאי השימוש בכל עת, כאשר כל שינוי כזה ייכנס לתוקף מידית עם הצגתו באתר. השימוש באתר יהיה בכפוף לתנאי השימוש שהיו בתוקף בתאריך ובשעה שבהם בוצע השימוש בפועל.
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר.

אין להשתמש באתר ובשירותים כהגדרתם להלן לרעה. לדוגמה, אין לשבש את השירותים באתר, אין לנסות לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות המסופקות באתר. המשתמש רשאי להשתמש באתר ובשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין. המשרד עשוי להשעות או להפסיק לספק את הגישה לאתר או לשירותים למשתמש שאינו מציית לתנאי השימוש או לחלקם או אם המשרד או כל רשות מוסמכת חוקרים חשד להתנהגות המנוגדת לדין או לתנאי השימוש בעת השימוש באתר.

זכויות יוצרים
האתר מאגד שירותים ומידע שמקורם במשרדי ממשלה ויחידות סמך שלהם (להלן: משרדי ממשלה). לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי משרדי הממשלה, כולל אלו המתפרסמים באתר זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת או להשכיר חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

אנו עושים את מיטב המאמצים לפעול בהתאם להוראות הדין ובכלל זה מכבדים זכויות יוצרים וכן את האיסור על פגיעה בפרטיות. היה וזיהיתם בתכנים המועלים לאתר כי בשוגג נעשה שימוש בתצלום, ביצירה וכיוצא באלה, שאינו עולה בקנה אחד עם האמור לעיל, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: Egov-Lishka@cio.gov.il.

שירותים מקוונים
האתר מאפשר לקבל שירותים ממשלתיים באופן מקוון, במידה מלאה או חלקית (להלן: השירותים). השימוש בשירותים כפוף לדין החל עליהם, והאחריות על אספקתם חלה על משרדי הממשלה והגופים הציבוריים המוסמכים לספקם לפי דין (להלן: ספק השירות). קבלת השירותים באמצעות האתר אינה מחליפה את האפשרות לקבל את השירותים ישירות באמצעות ספק השירות, אלא נוספת עליה. המשרד לא מתחייב לאפשר את קבלת השירותים באמצעות האתר בכל עת או בכלל, והמשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב אי היכולת לקבל את השירותים, כולם או חלקם, באמצעות האתר. במידהשלא ניתן לקבל את השירותים או את חלקם, באופן זמני או קבוע, באמצעות האתר, יש לפנות לספק השירות לשם קבלתם.

מובהר כי התכנים הכלולים בדפי השירות שבאתר (בעברית ובשפות אחרות) נערכים על ידי משרדי הממשלה המספקים את השירותים ובאחריותם המלאה.

ייתכן כי המידע המופיע בדפי השירות בשפות אחרות אינו תואם באופן מלא את המידע שבדפי השירות בעברית.

קבלת שירותים מזוהים
חלק מהשירותים מחייבים הזדהות של המשתמש טרם קבלתם מספק השירות (להלן: שירותים מזוהים). לשם קבלת שירותים מזוהים, נדרש המשתמש להזדהות באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית.

במסגרת זאת, נדרש המשתמש להירשם למערכת באופן חד פעמי, או להזדהות באמצעות תעודת הזהות הביומטרית. במסגרת תהליך ההרשמה, יבוצע תהליך אימות זהות באמצעות מסירת פרטי מידע שונים (להלן: פרטי הזיהוי), אשר יתוקפו מול מאגרי מידע רשמיים מתאימים. כמו כן, יתבקש המשתמש למסור כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד הנמצאים ברשותו, שישמשו לשם אימות זהותו בעת השימוש בשירותים המזוהים ועדכון בדבר כניסה למערכת ההזדהות הלאומית (להלן: פרטי קשר). בתום הליך ההרשמה, יבחר המשתמש בסיסמה חזקה ואישית, באמצעותה תאומת זהותו בכל פעם שיבקש לקבל שירותים מזוהים, וזאת בנוסף לאימות פרטי הקשר.

מסירת פרטי הזיהוי ופרטי הקשר, מהווה תנאי לקבלת השירותים המזוהים באמצעות האתר. משתמש שאינו מעוניין למסור את פרטי הזיהוי או את פרטי הקשר, או משתמש שפרטי הזיהוי שמסר לא תואמים למידע המופיע במאגרי המידע הרשמיים הרלוונטיים, לא יוכל לקבל את השירות המקוון באמצעות האתר, ועליו לפנות אל ספק השירות לשם קבלתו.

כאשר המשתמש יבצע שינויים בחשבונו (שינוי פרטי קשר, החלפת סיסמה או מחיקת מחיקת חשבון) יישלחו למשתמש שבשמו נעשה השימוש, הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון, לפי פרטי הקשר שמסר, המודיעים לו על שינוי זה. באחריות המשתמש לוודא שפרטי הקשר המופיעים במערכת עדכניים, על מנת שיוכל לקבל הודעות אלה.

כמו כן, על המשתמש לשמור על סודיות הסיסמה שיקבל לשם אימות זהותו, להחזיקה במקום בטוח ולא למסרה לאחר. יובהר בזאת, כי המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירת הסיסמה. המשרד לא יישא באחריות במקרה של מסירת מידע או מתן אפשרות לביצוע פעולות לאחר, אשר הזדהה באמצעות הסיסמה האישית של המשתמש או נרשם בשמו של המשתמש.

למען הסר ספק, יובהר כי השימוש במערכת ההזדהות לצורך קבלת שירותים מזוהים הוא אישי, ושימוש בשירותים מזוהים על ידי אדם אחר בשמו של המשתמש, מפרה את תנאי השימוש של אתר זה ועשויה להיחשב בנסיבות מסוימות כעבירה פלילית.

על אף האמור לעיל, שימוש בשירותים המזוהים בהסכמת המשתמש על ידי בן משפחה, לא תיחשב כהפרת תנאי השימוש.
לעניין זה "בן משפחה" - אישה, בעל, הורה, בן, בת, אח, אחות.

פרטים נוספים לגבי מערכת ההזדהות הממשלתית ניתן למצוא בקישור הבא: הרשמה למערכת ההזדהות הלאומית - שאלות נפוצות

בכל מקרה שבו המשתמש יקבל הודעה באחד מפרטי הקשר שמסר, לפיו נעשה על ידו שימוש בשירותים המזוהים מבלי שהשתמש בהם, או בכל מקרה אחר בו הוא חושש שנפגעה סודיות סיסמתו, או שאדם אחר השתמש או צפוי להשתמש בשירותים המזוהים בשמו, עליו להודיע על כך למשרד באופן מידי באמצעות "מוקד מענה ממשלתי מרכזי" בטלפון : 1299 או בדואר אלקטרוני לכתובת: moked1299@mail.gov.il.

משתמש רשאי בכל עת לבקש שפרטי הזיהוי והקשר שמסר ימחקו ממערכת ההזדהות הלאומית, והם ימחקו בהתאם לבקשתו. עם זאת, המשרד ישמור עותק מנתונים אלו לצורכי תיעוד במאגר נפרד ממערכת ההזדהות. משתמש שפרטיו נמחקו ושמעוניין לשוב ולקבל שירותים מזוהים, יידרש להירשם למערכת ההזדהות הלאומית ובמסגרת זו למסור מחדש את פרטי ההזדהות והקשר שלו.

ראו פרטים נוספים במדור "לאחר ההרשמה: כניסה למערכת, שינוי פרטים וסגירת חשבון" שבדף "הרשמה למערכת ההזדהות הלאומית - שאלות נפוצות".

פרטיות
מידע אישי שנמסר למשרד באמצעות אתר זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. מידע המתקבל באמצעות האתר לשם קבלת שירותים באמצעות האתר, יועבר לספקי השירות, שגם עליהם חלה החובה לשמור על סודיות המידע בהתאם לדין.

בעת ההרשמה לשירותים המזוהים באתר, יוצע למשתמש להסכים להעביר את פרטי הקשר שמסר או את חלקם למשרדי ממשלה, לשם קבלת מידע כללי מהמשרדים על שירותים שהם מספקים לטובת הציבור, לצורך שיפור השירות הממשלתי לאזרח. הסכמה זו אינה מהווה תנאי לקבלת השירותים המזוהים.
לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע סטטיסטי באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך, בתהליך שבמסגרתו מועבר מידע לשרת של גורם חיצוני. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר על ידי הגולשים, למידה על ליקויים במבנה האתר ובחינת הרמה הביצועית של המערכת. מידע זה מופק בעזרת שימוש ב-"עוגיות" (Cookies) ושימוש חלקי של פונקציית Hits באתר.

"עוגיות" הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים.
מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות", ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות". השימוש ב"עוגיות" אינו מהווה תנאי לשימוש באתר.
במידע הסטטיסטי הנאסף במהלך הפעלת האתר כאמור, לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים ו/או לכל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט, והוא נועד למטרות שצוינו לעיל, בלבד.
למידע נוסף על ניהול עוגיות באמצעות "גוגל אנליטיקס" לחץ כאן.

אבטחת מידע והגנה בסייבר
ממשל זמין רואה באבטחת המידע ובהגנה בסייבר נושא בעל חשיבות מרכזית ומשקיע בו משאבים רבים, הן טכנולוגיים והן אנושיים, תוך שימוש בשיטות הגנה ואבטחה מהמתקדמות ביותר בעולם. זאת, כדי לשמור על סודיות ופרטיות המידע של לקוחותיו (משרדי ממשלה ויחידות סמך) ושל תושבי ישראל.

הסמכות ותקני מערך ההגנה בסייבר

ממשל זמין הקים את אתר השירותים והמידע הממשלתי, gov.il, את mygov - האזור האישי והעסקי, מערכת ההזדהות הלאומית, שירות הטפסים הממשלתי, שירות התשלומים הממשלתי (ואתרים ממשלתיים נוספים) ומנהל אותם. ממשל זמין גם מארח את רוב אתרי האינטרנט הנוספים של משרדי הממשלה ויחידות הסמך, ומנגיש שירותים נוספים עבור לקוחותיו ועבור תושבי ישראל. ככזה ממשל זמין מחויב לעמידה בתקני אבטחת המידע וההגנה בסייבר המחמירים ביותר של הגופים הבאים:

מכון התקינה הבינלאומית ISO (International Standard Organization)
מועצת PCI העולמית (בכל הקשור להגנה על סביבת נתוני האשראי)
מערך הסייבר הלאומי
הרשות להגנת הפרטיות (לשעבר רמו"ט) במשרד המשפטים (בכל הקשור להגנה על מאגרי מידע פרטי)
במסגרת מחויבות זו, אחראי ממשל זמין על ביצוע בדיקות חסינות וסקרי אבטחת מידע של מערכותיו בכל עת, בזמן אמת ובאופן שוטף, במטרה להגן על מערך טכנולוגיית המידע ולמזער את סיכוני אבטחת המידע. בכך מציב ממשל זמין את עצמו בקדמת העשייה בתחומי ה-IT וההגנה בסייבר.

אבטחת המידע של ממשל זמין מתבצעת במספר רבדים ומעגלי אבטחה כדי להבטיח שהמערכות הנמצאות בשימוש הארגון מוגנות היטב מפני חדירה, גישה לא מורשית או פגיעה.

תחום זה מנוהל על ידי מערך ההגנה בסייבר. כל פרויקט מידע בממשל זמין מלווה מתחילת דרכו על ידי אנשי ההגנה בסייבר, המוודאים קיום קפדני של מדיניות ונהלי אבטחת המידע, שמירה על פרטיות המידע, מידור הנגישות למידע והגבלת הגישה רק למי שהורשה לכך מתוקף תפקידו.

אירועי אבטחת מידע מתועדים ומטופלים בזמן אמת על ידי מרכז אירועי אבטחת מידע וסייבר המאויש בכל עת על ידי עובדים המוכשרים למילוי משימות אלו. אירועים מהותיים מדווחים להנהלת ממשל זמין ובמקרה הצורך מנותחים לצורך הפקת לקחים.

הארגון פועל באופן תדיר על מנת להגביר ככל הניתן את היבטי אבטחת המידע והפרטיות ובין היתר מבצע סקרים שוטפים – סקרי אבטחת מידע, מבדקי חדירות וסקרי סיכונים. אמצעים אלה מופעלים על כל מערכת, שירות ואתר המתארחים בממשל זמין ומופעלים על ידו.

ממשל זמין מוסמך לעמוד בדרישות תקני אבטחת המידע הבאים:

תקני אבטחת המידע ISO-27001, ו-ISO-27032
תקן אבטחת נתונים בתעשיית כרטיסי האשראי PCI-DSS
תקן האבטחה רימון (ההסמכה הגבוהה ביותר המוענקת על ידי מערך הסייבר הלאומי)
תקנות הגנת הפרטיות הנובעות מחוק הגנת הפרטיות (חוק המאגרים) התשמ"א-1981
את ההסמכות לעמידה בדרישות תקני אבטחת המידע קיבל הארגון לאחר שעבר תהליכי הסמכה מורכבים – תהליכים שנועדו לוודא את יישום כל ההגנות על המידע הקיים בתשתיותיו, לרבות על סודיות המידע, שלמות המידע וזמינותו. הסמכות אלו ניתנו לממשל זמין לאחר מבדקים אינטנסיביים שבוצעו על ידי חברות וגורמים חיצוניים והקיפו את כל מערכי הארגון. במהלך המבדקים נבדקה עמידת הארגון בכל מאות דרישות התקנים – דרישות שנועדו לוודא את איכות תהליכי העבודה, את הגנת הסייבר על נכסי המידע ואת ההקפדה על רציפות השירותים אותם מספק הארגון.

פניות למשרד
בכל שאלה אודות אתר זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות רשות התקשוב הממשלתי, ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני, בכתובת: moked@mail.gov.il.

אחריות
האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
מדינת ישראל לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
מדינת ישראל לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות המשרד, עובדיה, נציגיה וספקי שירותים עבורה.

קישורים
באתר זה נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן חסות, גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (Webmaster). כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא אתר זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (Webmaster).

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה שתתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

שימוש בקבצי "Cookies"

אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם.

כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "Cookies", קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-"Cookies" מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים.
גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.

ניתן לבטל את השימוש בקבצי "Cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.

למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע ל-Google Analytics.

גלישה באתר זה מהווה את הסכמתך לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.